ABLE Mentor набира кандидати за пети пореден сезон през февруари

2-780x236

ABLE Mentor набира кандидати за нов сезон през февруари в цялата страна. В програмата участват вече и два нови града – Благоевград и Враца!

Кандидатстването за ментори и ученици вече тече с пълна сила, а ето ги и актуалните срокове по градове:
– до 05.02.2016г. за София, Бургас, Варна и Благоевград
– до 14.02.2016г. за Казанлък
– до 20.02.2016г. за Враца

Ако си млад професионалист и искаш да предадеш ценния си опит и знания на ученик, както и да развиеш лидерския си потенциал и да се срещнеш с интересни хора, кандидатствай за ментор!

Ако си 10-ти или 11-ти клас и искаш да получиш ценни съвети от свой личен ментор, да реализираш мечтата си за проект или да усъвършенстваш своите умения, кандидатствай като ученик! Програмата е напълно безплатна!

Ако си ментор, трябва да изпратиш автобиография на съответния град, а ако си ученик – да отговориш писмено на въпроса “Какво искам да подобря/постигна/развия… и как ?” в размер от 150 – 300 думи в регистрационната форма в сайта ни тук.

Благодарим ви за интереса!

13-300x199 4-300x197

ABLE Mentor: Вече в шест града

Третият сезон стартира в началото на март. Кандидатстването за ученици и ментори е отворено до 31 януари

И през този учебен срок програмата за индивидуално менторство ABLE Mentor ще стартира в София, Русе, Бургас, Казанлък, Варна и Стара Загора.

Целта ни е да изградим мрежа от млади професионалисти, готови да споделят опита си с ученици от 10 и 11 клас. Всеки ученик получава ментор с опит и познания в сферата, от която ученикът се интересува. В рамките на 4 месеца те работят заедно по проект, избран от ученика. Проектът може да е бизнес идея, социален или пък за личностно развитие.

Екипът на ABLE Mentor вече има над 20 активни членове, които се грижат за това, комуникацията между ментори и ученици да върви гладко и им осигуряват необходимите ресурси и контакти, както и организират събитията от програмата.

Как да се включиш

Ако искаш да се включиш в програмата (като ментор или като ученик) се регистрирай на www.ablementor.bg до 31 януари. Ако си ментор, трябва да изпратиш автобиография, а ако си ученик – отговори писмено на въпроса  “Какво искам да подобря/постигна/развия… и как” в размер от 150 – 300 думи (И изпрати по имейл до [email protected]).

Официалният старт на програмата и първото събитие ще бъдат на 8 март.

Досега в ABLE Mentor

През първия сезон на ABLE Mentor 37 екипа в София (един ученик и един ментор) завършиха успешно програмата. За техните проекти можеш да прочетеш повече тук. Сезон 2 започна едновременно в 4 града (София, Русе, Стара Загора и Бургас), а общият брой на екипите, които взеха участие е над 100. Техните финални презентации, на които ще ни разкажат какво са постигнали досега в развитието на своите бизнес, социални и проекти за личностно развитие, може да гледате на 22 февруари в Betahaus.

slider

ABLE Ментор сезон 2: Приключението „заедно за едно по-добро образование” вече официално стъпи на сцената!

2 ноември(неделя) – 4 български града (София, Русе, Стара Загора и Бургас), повече от 100 ученици и ментори, купища networking и положителни протонни заряди, незабравими емоции – ABLE Ментор сезон 2 е отново тук вече официално открит ! Ниските живачни нива в неделната утрин насред “разцвета” на ноемврийския мраз рязко избухнаха, за да потопят в обаятелен екстаз десетки ментори и ученици из всички краища на страната в рамките на официалните откриващи събития на прекрасния проект за развитието на лидерския и предприемачески потенциал сред гимназиалните ученици ABLE Ментор. За втори път програмата отваря широко врати, но този път из цялата страна, понасяйки олимпийската факла из различни български кътчета, за да разпръсне лидерския дух в опит да динамизира образователната среда на младите родни надежди, подобрявайки техните личностни и професионални качества с помощта на ментори в лицето на специалисти, вдъхновени лидери в своите професионални сфери, с които в рамките на 4 месеца младежите изготвят практически проект с насоченост към социалната, личностната или предприемаческата сфери.
И в 4-те града събитието повдигна завесата с инспирираща презентация, късаеща основните цели, насоки и задачи за екипите ментор-ученик в рамките на проекта и неговата основна мисия, пречупена през призмата на формирането на смели млади личности, уверени в своите възможности и потенциал, съзерцавайки непрестанно иновативните и двигателни сили на стремежа към постоянна промяна към едно по-добро бъдеще. Страстите се нажежаваха, а зад кулисите на трепнещите в очакване да узнаят своите партньори лица на участниците бликаше ентусиазъм, решителност и енергия за предстоящото приключение . След стремителната „презентационна ”завръзка на фона на сияещите лица, откриващите събития кулминираха в множество networking игри, които въплътиха взаимното опознаване на екипите ментор-ученик и определянето на взаимните им цели по време на програмата, поставяйки на изпитание тяхната креативност и разчупен подход в решаването на различни мини-предизвикателства. Усилен труд и иновативност завладяха подиума, а междувременно в екипите една след друга се раждаха шарен букет от предприемачески идеи, обществени и личностни проекти с изключителна добавена стойност.
В София събитието приветства близо 60 екипа насред наженения от страсти Betahaus, горд партньор на проекта.
В Русе, ABLE приветстваха над 20 екипа, обединявайки с каузата си и други съмишленици, които подкрепиха идеята на местно ниво, в това число Start it Smart | Ruse, Buda House и Факултета по Бизнес и Мениджмънт към Русенския университет.
В Стара Загора проектът стартира с 8 екипа, които включват ученици и ментори от 4 населени места. Партньорите от Фондация „Лидер 1“ се бяха погрижили събитието да протече по вълнуващ и интересен за участниците начин.
В Бургас 15 ученици и техните ментори белязаха откриването на програмата в офиса на Младежки глас.

mentor

ABLE Mentor 2

ABLE Mentor 6

ABLE Mentor

ABLE Mentor Season 2: The Adventure “together for a better education” is now officially on stage!

2nd November – 4 Bulgarian cities (Sofia, Ruse, Stara Zagora and Burgas), more than 100 students and mentors, networking stacks and positive proton charges, unforgettable emotions – ABLE Mentor Season 2 is back again and now officially started! Sunday morning – Low mercury levels among the “heyday” of the November chill abruptly exploded to indulge in glamorous ecstasy dozens of mentors and students from all parts of the country within the official opening events of the wonderful project for the development of leadership and entrepreneurial potential among high school students ABLE Mentor. For a second time the program opens its doors, but this time across all the country, bearing the Olympic torch through different Bulgarian places in order to spread leadership spirit in an attempt to make educational environment for young native hopes more dynamic place by improving their personal and professional skills thanks to help of mentors – specialists, inspiring leaders in their professional fields with whom within 4 months students prepare a practical project with a focus on social, personal or entrepreneurial areas.
In all the cities, the event raised the curtain with an inspiring presentation regarding the main goals, guidelines and objectives for the teams consisting of mentors and students within the project and its main mission, refracted through the prism of formation of brave young people, confident in their abilities and potential contemplating constantly innovative and propulsion forces striving for a permanent change to a better future. Passions escalated while on the backstage of the impatient faces of people waiting to understand who their partners are enthusiasm, determination and energy for the upcoming adventure were reigning. After a headlong “presentation” knot amid the “shining” faces, the opening events culminated in numerous networking games that embodied mutual understanding of the mentor-student teams and the determination of their mutual goals during the program, putting to test their creativity and original approaches in the process of solving various mini-challenges. Hard work and innovation conquered the podium. Meanwhile, a colorful bouquet of entrepreneurial ideas, social and personal projects with exceptional value were born within the teams.
In Sofia, the event welcomed nearly 60 teams in the electrified, full of emotions Betahaus, proud partner of the project.
In Ruse, ABLE welcomed more than 20 teams, bringing together with their initiative other partners who supported the idea of local, including Start it Smart | Ruse, Buda House and the Faculty of Business and Management at the University of Rousse.
In Stara Zagora the project started with 8 teams including students and mentors from four locations. Partners from foundation “Leader 1” organized the event in an exciting and interesting way for the participants.
In Burgas 15 students and their mentors marked the opening of the program in the office of Youth Voice.
mentor

ABLE Mentor 2

ABLE Mentor 6

ABLE Mentor

ABLE Mentor: „Пред-Премиерата“ на сезон 2 е вече факт

На 26 октомври широки усмивки, купища емоции и networking белязаха началото на ABLE Ментор сезон 2 в София. По подобие на първото издание на проекта, това събитие бе „предпремиерно“ – то има за цел да събере заедно само менторите, за да ги информира относно цялостната програма за сезона, да ги обучи и подготви за „приключенията и премеждията“, с които биха могли да се сблъскат по време на работата си с учениците.
Насред неделната, скована от студ октомврийска утрин, десетки ментори се събраха, за да се впуснат в приключението „Моят гимназиален ученик – голямото неизвестно“, за да научат повече за това какво да очакват от своите „възпитаници“, как да отговорят на техните очаквания и да им бъдат максимално полезни по време на програмата.
Събитието бе открито под флага на networking игра, в която менторите имаха възможността взаимно да се опознаят, да обменят опит и взаимно да се заредят с енергия. Всеки от тях бе възнаграден с лист хартия, прилепен към гърба, върху който останалите можеха писмено да изкажат своите впечатления от човека, с когото са се запознали. След шарения букет от позитивизъм и усмихнати лица, предизвикан от опознавателната игра, последва втората част от церемонията по неформалното откриване на програмата, която предостави на менторите подробна презентация на проекта, неговите цели, програма и очаквания от екипите ученик-ментор, придружени от концептуалната рамка на работа (ABLE Ментор Canvas) и препоръки за успешното и прилагане. Принципът „на теория, практиката и теорията са едно и също, но на практика – не“ се въплъти в изключително забавен, но и същевременно полезен завършек на деня. Последният модул от събитието осигури на менторите една „практическа“ и реална концепция за това, с което биха могли да се сблъскат по време на програмата в рамките на отношенията ментор-ученик и предизвикателствата, свързани с тях. За целта ABLE „възкачи менторите на театралната сцена“, разделяйки ги по групи от 8 души, в които половината трябваше да влязат в кожата на ученици, а останалите – в ролята на ментори, изигравайки 2-минутни скечове по двойки на базата на предоставени им казуси, в които бяха описани профилите на различни по рода си ученици – от невъзпитани и надути до стеснителни и плахи. Така във всяка от групите се разиграха по 4 мини пиеси с ролите ментор-ученик, в които двете страни трябваше да открият път към взаимно разбиране, пресъздавайки максимално реално поставения им казус. След всяка разиграна сцена, отделните групи дискутираха разбраното от дадения казус и предписваха препоръки за правилни подходи и решения в конкретния случай. Така, след 45-минутното театрално предизвикателство, всички екипи достигнаха до своя собствена концепция за правилното функциониране на отношенията ментор-ученик и личностните качества на двете страни, ключови за разбирателството и плавното протичане на комуникацията и работния процес. След това всички групи представиха своите идеи пред останалите с цел формиране на обобщения продукт на тяхното неделно обучение, важните поуки и насоки в работата с учениците по време на проекта. Същинският край на събитието бе белязан от представянето на проекта „в действие“ и в примери от гледната точка на Вержиния Лазарова, Иво Анев и Верина Лефтерова, трима от менторите от сезон първи на програмата, които разказаха за своя личен опит в работата с ученици, дообогатявайки представите и очакванията на новите ментори.
Изпълнени с енергия, ентусиазъм и куп очаквания, придружени от тайнството на все още неизвестните за тях ученици, менторите, а също така и целия екип на ABLE с нетърпение очакваме официалното откриване на втория сезон на 2 ноември (неделя), което ще предложи пъстра гама от изненади и приятни емоции, събирайки всички ученици и ментори, готови да се гмурнат в каузата за по-добро младежко бъдеще.