able-tech-tour

TechTour

Tech Tour е частна компания със седалище в Брюксел, офис в Женева и от януари 2016 г. – в София. Повече от 18 години динамичният международен екип предоставя услуги, които свързват предприемачи, корпорации, рисков капитал и бизнес ангели с изследователи и университети, както и регионални центрове и иновационни клъстери. Основната цел е да се създаде мрежа от стратегически партньорства за иновации в цяла Европа. За да направи това възможно, TechTour общността развива отношения със стратегически съинвеститори, създава връзки с избрани иновативни предприемачески фирми, сравнява стратегии за инвестиции и иновации.

Компанията организира събития и онлайн свързващи платформи за новосъздадени иновативни компании, инвеститори и партньори в цяла Европа и нейните региони, като им позволява успешно да се изградят контакти и да поддържат партньорски отношения. TechTour представлява най-голямата мрежа от събития за предприемачески бизнес в Европа, действаща във всички основни сектори на иновациите.

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

TechTour (logo)
able-tech-tour

TechTour

The Tech Tour group (TT) is a private company headquartered in Brussels, with offices in Geneva and, since January 2016, in Sofia. Over 18 years, its dynamic international team has been delivering services that connect entrepreneurs, corporations, venture capitalists and business angels with researchers and universities as well as regional centers and innovations clusters to create networks of strategic partnerships for innovation across Europe.

The company provides event and online matching platforms between emerging innovative companies, investors and partners across Europe and its regions, allowing them to successfully build and maintain contact and relations. It represents the largest network of events for Europe’s pioneering entrepreneurial businesses, active in all major innovation sectors.

Related Works