ihub_logo-copy

iHub

iHub представлява бизнес обучение на 30 талантливи студенти, докторанти и млади учени в областта на техническите науки. Проектът цели да обхване най-важните насоки за разработване на високотехнологични продукти и стартиране на успешен бизнес. Обучението се провежда два пъти седмично под формата на лекционни занятия, както и ежеседмични работилници (workshops), които подпомагат практическия аспект на разработваните от участниците бизнес идеи. Преподавателите по програмата са икономисти, предприемачи със значителен опит и познания в своята сфера.

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

iHub (logo)
ihub_logo-copy

iHub

iHub is a business training for 30 talented students and young scientists in the field of technical sciences. The project aims to cover the most important guidelines for developing high-tech products and starting a successful business. The training is held twice a week in the form of lecture classes and weekly workshops, which support the practical aspect of the participants’ development of business ideas. The lecturers involved in the program are economists and entrepreneurs with considerable experience and expertise in their field.

Related Works