На 26 октомври широки усмивки, купища емоции и networking белязаха началото на ABLE Ментор сезон 2 в София. По подобие на първото издание на проекта, това събитие бе „предпремиерно“ – то има за цел да събере заедно само менторите, за да ги информира относно цялостната програма за сезона, да ги обучи и подготви за „приключенията и премеждията“, с които биха могли да се сблъскат по време на работата си с учениците.
Насред неделната, скована от студ октомврийска утрин, десетки ментори се събраха, за да се впуснат в приключението „Моят гимназиален ученик – голямото неизвестно“, за да научат повече за това какво да очакват от своите „възпитаници“, как да отговорят на техните очаквания и да им бъдат максимално полезни по време на програмата.
Събитието бе открито под флага на networking игра, в която менторите имаха възможността взаимно да се опознаят, да обменят опит и взаимно да се заредят с енергия. Всеки от тях бе възнаграден с лист хартия, прилепен към гърба, върху който останалите можеха писмено да изкажат своите впечатления от човека, с когото са се запознали. След шарения букет от позитивизъм и усмихнати лица, предизвикан от опознавателната игра, последва втората част от церемонията по неформалното откриване на програмата, която предостави на менторите подробна презентация на проекта, неговите цели, програма и очаквания от екипите ученик-ментор, придружени от концептуалната рамка на работа (ABLE Ментор Canvas) и препоръки за успешното и прилагане. Принципът „на теория, практиката и теорията са едно и също, но на практика – не“ се въплъти в изключително забавен, но и същевременно полезен завършек на деня. Последният модул от събитието осигури на менторите една „практическа“ и реална концепция за това, с което биха могли да се сблъскат по време на програмата в рамките на отношенията ментор-ученик и предизвикателствата, свързани с тях. За целта ABLE „възкачи менторите на театралната сцена“, разделяйки ги по групи от 8 души, в които половината трябваше да влязат в кожата на ученици, а останалите – в ролята на ментори, изигравайки 2-минутни скечове по двойки на базата на предоставени им казуси, в които бяха описани профилите на различни по рода си ученици – от невъзпитани и надути до стеснителни и плахи. Така във всяка от групите се разиграха по 4 мини пиеси с ролите ментор-ученик, в които двете страни трябваше да открият път към взаимно разбиране, пресъздавайки максимално реално поставения им казус. След всяка разиграна сцена, отделните групи дискутираха разбраното от дадения казус и предписваха препоръки за правилни подходи и решения в конкретния случай. Така, след 45-минутното театрално предизвикателство, всички екипи достигнаха до своя собствена концепция за правилното функциониране на отношенията ментор-ученик и личностните качества на двете страни, ключови за разбирателството и плавното протичане на комуникацията и работния процес. След това всички групи представиха своите идеи пред останалите с цел формиране на обобщения продукт на тяхното неделно обучение, важните поуки и насоки в работата с учениците по време на проекта. Същинският край на събитието бе белязан от представянето на проекта „в действие“ и в примери от гледната точка на Вержиния Лазарова, Иво Анев и Верина Лефтерова, трима от менторите от сезон първи на програмата, които разказаха за своя личен опит в работата с ученици, дообогатявайки представите и очакванията на новите ментори.
Изпълнени с енергия, ентусиазъм и куп очаквания, придружени от тайнството на все още неизвестните за тях ученици, менторите, а също така и целия екип на ABLE с нетърпение очакваме официалното откриване на втория сезон на 2 ноември (неделя), което ще предложи пъстра гама от изненади и приятни емоции, събирайки всички ученици и ментори, готови да се гмурнат в каузата за по-добро младежко бъдеще.

Recommended Posts

On October 26, smiles, emotions and networking marked the beginning of the second of ABLE Mentor in Sofia. Like the first edition of the project, this event was „a prelaunch one“ – it aims to bring together only the mentors in order to introduce them in the program as a whole, to train and prepare them for „the adventures and obstacles,“ which they might encounter while working with students during the program.
Amid Sunday October morning “conquered” by the cold, dozens of mentors gathered to embark on the adventure „My high school student – the huge unknown“ to learn more about what to expect from their „students“, how to meet their expectations and how to be as useful as possible for them during the program.
The event was started “under the flag” of a social networking game in which mentors had the opportunity to get to know each other, share experiences and mutually energize themselves. Each of them was given a piece of paper glued to their back, on which the others could express in a written form their impressions from the person with whom they met. After a colorful bouquet of positivism and smiling faces thanks to the game, the second part of the informal opening ceremony of the program provided the audience with a detailed presentation of the ABLE Mentor project, its objectives, and expectations regarding the product of the work in student-mentor teams, accompanied by a conceptual framework of the workflow (ABLE Mentor Canvas) as well as recommendations for its successful implementation. The principle „in theory, practice and theory are equivalent, but in practice – not“ incarnated in a very funny, but also useful ending of the program. The last module of the event provided mentors with a „practical“ and real concept of what they might expect and encounter during the program within the mentor-student relationship and the challenges associated with them. For this purpose, ABLE „ascended mentors on boards“, dividing them into groups of eight people, within which half of them had to act as students, and the rest – as mentors. Then they had to play 2-minute scenes in pairs based on cases distributed in advance in which different student profiles were described – from brats and inflated teens to shy and timid ones. In each group there were 4 mini plays including the roles mentor-student, in which both sides had to find ways to mutualy understand themselves, i.e. synchronize their language, right approaches for an effective communication by trying to recreate their case to maximum extent. After each play, different groups discussed what they understood from the case and prescribed advices and solutions in this case for ameliorating . Thus, after the 45-minute theatrical challenge, all teams reached their own conception of the proper functioning of a mentor-student relationship and the personal qualities of the two sides, of crucial importance for understanding and smooth communication and workflow. Then all the groups presented their ideas to the others in order to build the common “product” of their Sunday training, summarize the important lessons and directions in working with students during the project. Eventually, the event concluded with the presentations of the project „in action“ and “in examples” from the perspective of Virginia Lazarova, Ivo Anev and Verina Lefterova, three mentors from the first season of the program who talked about their personal experience in working with students enriching the vision and the expectations of the new mentors.

Full of energy, enthusiasm and a bunch of expectations, accompanied by the “mystery” of their still unknown students, mentors, as well as the whole team of ABLE look forward to the official opening ceremony for the second season on 2 November (Sunday), which will offer a colorful range of surprises and positive emotions, bringing together students and mentors, ready to dive into the cause for a better future youth.

Recommended Posts