“B.O.S.S. – Моята успешна история като собственик на бизнес” е най-новата програма на Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE). Тя има за цел да подпомага безработни и неактивни лица от Югозападния регион в България, като ги информира и мотивира, обучава и консултира за това как да стартират свой собствен бизнес или самостоятелна стопанска дейност.

 

Целеви групи и дейности

В програмата могат да се включат безработни или неактивни лица, които да участват в едно от следните направления:

– Real BOSS – за лица, които имат желание да започнат свой малък бизнес от реалната икономика или да развиват свободна професия или занаят;

– Mom BOSS – за майки, отглеждащи деца до 2 годишна възраст които все още по майчинство и искат да се запознаят с възможностите и да стартират самостоятелна заетост;

– Inno BOSS – за студенти и младежи, които искат да развият иновативни бизнес идеи и да създадат свой успешен startup.

 

В продължение на 22 месеца, считано от 19 юни 2018 г., ще бъдат изпълнени следните дейности по програмата:

Дейност 1 – Информиране на целевите групи за възможностите, предлагани по проекта и мотивирането им за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;

Дейност 2 – Обучения за предоставяне на знания и умения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност;

Дейност 3 – Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.

Обученията ще бъдат интензивни, в рамките на 6 последователни дни  (60 учебни часа) и ще запознават участниците с процесите по създаване и осъществяване на бизнес идея, а консултациите (40 часа) ще протичат съгласно съставен индивидуален план на всеки участник.

 

Записване за участие

За записване и допълнителна информация, пишете на: [email protected] или ни последвайте на www.facebook.com/BOSSbyABLE  

Участието в програмата е напълно безплатно.

 

За проекта по ОПРЧР

Проектът “B.O.S.S. – Моята успешна история като собственик на бизнес“, с регистрационен номер BG05M9OP001-1.023-0045 е на стойност 341 159,50 лв. и се финансира със 100% БФП съгласно административен договор №BG05M9OP001-1.023-0045-C01. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос № 1 Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“, процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачеството“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд посредством предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект „B.O.S.S. – Моята успешна история като собственик на бизнес “ съгласно договор №BG05M9OP001-1.023-0045-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Recommended Posts